• Les garanties PROVENCEPASS :
 • Les meilleures
  attractions de Provence

  Visites, loisirs, sorties
 • Prix en ligne
  le plus bas

  Meilleure offre Internet !
 • Réservation simple
  et rapide de tickets

  Paiements sécurisés

  Avignon

  Avignon City

  Catégorie : Étiquettes : ,

  Adresse

  Ville

  Avignon

  Code postal

  84000

  Geolocalisation


  Description

  De Rocher des Doms, die een soort natuurlijk fort vormt, is het eerste woongebied van Avignon. Hier werd een neolithische gedenksteen in de vorm van een mens en een zonnesymbool teruggevonden. De naam Avignon is afkomstig van het woord “Aouenion” van de Cavares, dat waarschijnlijk “stad van de woeste wind of heerser van de rivier” betekent. In 121 voor Christus nemen de Romeinen Avignon in en noemen het “Avenio”. In de loop van de Ie eeuw wordt er een belangrijke stad gebouwd, met een tempel gewijd aan Tiberius en Drusus de Jongere, termen, een triomfboog en vooral belangrijke winkels gelegen vlak bij de rivier in een laan geflankeerd door Korintische zuilen. Van de invallen van de Barbaren tot de bestormingen van de Saracenen in de VIIIᵉ eeuw blijft het leven in Avignon geconcentreerd rond de Rocher des Doms. In de XIIᵉ eeuw wordt Avignon opnieuw een welvarende stad die omringd wordt door dubbele stadswallen en diepe grachten. De havens die op de oever van de rivier werden aangelegd, behoren tot de belangrijke families die er een deel van hun inkomsten uit opstrijken. Op de voormalige kaap van de Rocher des Doms draaien de wieken van de windmolens en worden talrijke gebouwen opgetrokken: de Notre Dame des Doms-kathedraal en ernaast de Sainte Anne-kapel, de doopkapel en het bisschopspaleis dat de episcopale macht verzekert. Aan de voet van de rots is de stad die in parochies is opgedeeld, vol van het rumoer van de handelaarszaken en de werkplaatsen van de ambachtslui. Dankzij een handvest verkregen van het Heilige Roomse rijk wordt de stad onafhankelijk, kan ze zelf munten slaan en een leger onderhouden. In de XIIIᵉ eeuw start de bouw van de beroemde Pont d’Avignon. Maar het is ook een woelige periode want de stad blijft trouw aan haar opperleenheer, de graaf van Toulouse, die de Katharen welgezind is. Lodewijk VIII, koning van Frankrijk, belegert de stad en verzwakt haar bescherming doordat hij de omwalling gedeeltelijk vernielt. Avignon wordt vervolgens onder de voogdij geplaatst van Karel II van Anjou, graaf van de Provence en koning van Napels. Het lot van de stad krijgt een nieuwe wending aan het begin van de XIVᵉ eeuw, wanneer in maart 1309 de paus uit Bordeaux, Clemens V, en zijn kardinalen plechtig Avignon intrekken. Deze gebeurtenis betekent het startschot voor een roemrijke periode waarin gedurende ongeveer één eeuw zeven Franse pausen elkaar opvolgen. Paus Benedictus XII (1334-1342) bevestigt de intrek van de pausen in Avignon door een eerste residentieel paleis op te richten. De roem en de pracht en praal van het pausdom in Avignon bereikt zijn hoogtepunt onder het pausschap van Clemens VI (1342-1352). Hij bouwt aan het paleis van Benedictus XII twee nieuwe vleugels die het paleis de vorm geven zoals we die nu kennen. Hij ontwikkelt in Avignon een schitterend brandpunt van Europese kunst en cultuur. Hij koopt Avignon voor 80 000 gouden florijnen terug van koningin Johanna van Napels, gravin van de Provence. Naast het pausenpaleis vertegenwoordigen 25 kardinaalspaleizen, 7 nieuwe kerken en kloosters voor de bedelorden, de voorspoed en de praal van de stad die beschermd werd door nieuwe stadswallen. Als hoofdstad van het christendom zowel op geestelijk, politiek als cultureel vlak, wordt Avignon één van de drukst bewoonde steden van het middeleeuwse Westen. Deze welvaart komt de intellectuele en artistieke wereld ten goede. Dankzij de vaart die het mecenaat van de soevereine pausen nam, kunnen de Scholen voor Franco-Italiaanse Schilderkunst zich ontwikkelen in de XVᵉ en XVIᵉ eeuw. De beroemde “Ecole d’Avignon” zal meesterwerken voortbrengen zoals La Piéta van Enguerrand Quarton (tentoongesteld in het Louvre-museum). Na het vertrek van de pausen, wordt Avignon beheerd door legaten die door de paus benoemd werden, en daarna door vice-legaten. In de XVIIᵉ en XVIIIᵉ eeuw geniet Avignon van haar positie als enclave in het koninkrijk om een bloeiende economie uit te bouwen dankzij de zijde- en katoenindustrie: de beroemde “indiennes” (typische Provençaalse gekleurde stoffen die “indiennes” worden genoemd). Het is dan ook in die tijd dat de oude gebouwen uit hout plaatsmaken voor de mooie bewerkte voorgevels van de voorname herenhuizen die de nieuwe straten van de stad sieren. In de XIXᵉ eeuw wordt Avignon een administratief centrum dat vooral gewijd is aan de landbouwproductie: de meekrap-plant, zijderupsen… Ze wordt opnieuw een belangrijke bron van cultuur dankzij de wens van enkele mannen, de félibre genaamd, die van de stad het centrum maken van de Provençaalse renaissance. Théodore Aubanel, Joseph Roumanille en vooral Frédéric Mistral van wie het werk bekroond werd met de Nobelprijs voor de Literatuur in 1904, zorgden ervoor dat de Provençaalse cultuur in de hele wereld beroemd werd. Vandaag is de stad een belangrijke culturele en toeristische bestemming dankzij haar uitzonderlijke monumenten en musea die haar het label “werelderfgoed” van de UNESCO bezorgd hebben en dankzij haar festival dat het belangrijkste theaterfestival is in de wereld.


  informations pratiques

  Informations tarif

  gratis

  Avis (0)

  Avis


  Il n’y pas encore d’avis.

  Be the first to review “Avignon City”


   Avignon

   Avignon City

   Catégorie : Étiquettes : ,

   Adresse

   Ville

   Avignon

   Code postal

   84000

   Geolocalisation


   Description

   The headland known as Rocher des Doms, which forms a sort of natural fortress, was the first inhabited site in Avignon, where a Neolithic stele in human form and adorned with a solar symbol has been discovered. The name of Avignon dates back to antiquity and the rule of the Cavares, when it was called ‘Aouenion’, which in all likelihood means ‘the town with the violent wind’ or ‘Lord of the River’. The Romans seized Avignon in 121 BCE and renamed it Avenio. An important town arose during the course of the Ist century BCE, complete with a temple dedicated to Tiberius and to Drusus the Young, a spa, a municipal arch and a number of important shops opening directly onto the river. Above them stretched a promenade, lined with Corinthian columns. From the Barbarian invasions to those of the Saracens in the eighth century, the city remained huddled around the Rocher. In the 12th century, Avignon once again became a prosperous city, surrounded by double ramparts and deep ditches. The town’s piers, stretching along the banks of the river, belonged to wealthy families and provided part of their income. Windmills turned on the ancient promontory of the Rocher des Doms and a number of buildings were constructed: the cathedral of Notre-Dame-des-Doms and its neighbouring chapel of Sainte-Anne, as well as the baptistery and the Bishop’s Palace – the latter bearing witness to Episcopal power. At the foot of the Rocher, the parishes into which the city was divided were abuzz with the hubbub of the merchants’ shops and craftsmen’s workshops. Following the Charter obtained from the Holy German Roman Empire, the city became free and was entitled to mint coins and deploy its own army. In the 13th century, work began on the famous Pont d’Avignon. But this was a troubled period, as the city remained loyal to its suzerain the Count of Toulouse, who was on the side of the Cathars. Louis VIII, the King of France, besieged the town and undermined its defences by destroying part of its ramparts. Avignon subsequently passed under the tutelage of Charles II d’ Anjou, Count of Provence and King of Naples. The fate of Avignon changed again in the early 14th century when in March 1309, Pope Clement V of Bordeaux and his cardinals made the solemn entrance to the city. This marked the beginning of a glorious era, with a succession of seven French Popes over the course of almost a century. Pope Benedict XII (1334-1342) gave concrete form to the expectations of the Papacy in Avignon by building the first residential palace. The pomp and prestige of the Avignon Papacy reached its climax under the brilliant pontificate of Clement VI (1342-1352), with the addition of the two new wings that we now see in the Palace of Benedict XII. He turned Avignon into one of the most magnificent cultural and artistic hubs in Europe. He also purchased the city from Queen Joanna of Naples, Countess of Provence, for 80,000 gold florins. In addition to the papal palace, the prosperity and splendour of the town – now protected by new ramparts – was reflected in 25 cardinal’s palaces, seven new churches and a number of monasteries for the mendicant orders. Avignon was the capital of Christendom in matters spiritual, political and cultural and became one of the most densely populated cities in the mediaeval western world. This prosperity greatly benefited the intellectual and artistic worlds. The famous Avignon School was built thanks to Papal patronage – the Italian and French schools of painting expanded during the 15th and 16th centuries and resulted in masterpieces such as Enguerrand Quarton’s Piéta, now on display in the Louvre. After the departure of the papacy, Avignon was governed by papal legates and then by vice-legates. In the 17th and 18th centuries, Avignon took advantage of its position as an enclave in the kingdom to develop a thriving economy based on silk and cotton – the famous ‘Indian’ cloths. It was at this time that the old wooden houses gave way to the mansions with their beautiful carved facades that lined the new streets of the city. In the 19th century, Avignon became an administrative centre largely dedicated to farming, including madder and silkworms. It regained its status as a cultural capital thanks to the drive of a handful of local poets known as the Félibres, who transformed the town into the centre of the Provençal renaissance: Théodore Aubanel, Joseph Roumanille and above all Frédéric Mistral – whose work was awarded the Nobel Prize for Literature in 1904 – who ensured that the land and language of Provence made themselves felt worldwide.


   informations pratiques

   Informations tarif

   free

   Avis (0)

   Avis


   Il n’y pas encore d’avis.

   Be the first to review “Avignon City”