• Les garanties PROVENCEPASS :
 • Les meilleures
  attractions de Provence

  Visites, loisirs, sorties
 • Prix en ligne
  le plus bas

  Meilleure offre Internet !
 • Réservation simple
  et rapide de tickets

  Paiements sécurisés

  Chateauneuf-du-Pape

  Domaine de Nalys

  Catégorie : Étiquette :

  Adresse

  Adresse

  Route de Courthézon

  Ville

  Chateauneuf-du-Pape

  Geolocalisation


  Description

  De ziel van het Domaine de Nalys werd leven ingeblazen door haar illustere eigenaar, dokter Philippe Dufays tussen 1955 en 1976 en wordt tot op vandaag in ere gehouden. Openstaan voor nieuwe ideeën, beseffen dat niets ooit volledig verworven is, de moderniteit niet uit de weg gaan: dat is de filosofie van dit domein. Nalys wordt vermeld in het gemeentelijke kadaster sinds het begin van de 17e eeuw. Het Domaine de Nalys zal tot aan de Franse Revolutie toebehoren aan de familie die dezelfde naam draagt, pachters van het aartsbisdom van Avignon. Daarna wordt het domein overgenomen door een familie uit Châteauneuf-du-Pape die het zeven generaties lang zal bebouwen. De laatste eigenaar van deze familie was ongetwijfeld de meest beroemde en stond bekend als Philippe Dufays, doctor in de geneeskunde, afkomstig uit het departement Aisne. Nadat zijn aankomst in de regio na de tweede wereldoorlog, huwt hij de laatste erfgename van de Nalys-familie. Het domein dat dan in een armzalige toestand verkeert, wordt onderworpen aan zijn goede zorgen. Hij laat de geneeskunde overigens snel achter zich om volledig de touwtjes in handen te nemen in 1955. De “goede Dokter” zoals hij werd genoemd, ontwikkelde zo met brio Nalys gedurende een twintigtal jaren. Philippe Dufays gebruikte zijn energie, wetenschappelijke onderlegdheid en talrijke innovatieve ideeën om de eigendom naar een hoger niveau te tillen. Het domein verdubbelde toen bijna zijn oppervlakte en de wijnen werden beetje bij beetje gecommercialiseerd in verschillende landen, onder andere in de Verenigde Staten. Na het dodelijke ongeluk van zijn adoptiezoon en midden in de ernstige crisis van de wijnbouw, besloot dokter Dufays in 1976 om afstand te doen van Nalys. Het domein werd vervolgens gedeeltelijk verkocht aan jonge wijnbouwers en gedeeltelijk aan de Assurances Mutuelles Agricoles, een verzekeringsgroep die vandaag de dag bekend staat onder de naam Groupama. Vandaag de dag is het Domaine de Nalys een terrein van zo’n vijftig hectare groot, dat opgedeeld is in drie percelen: “Nalys”, zijnde het perceel dat het domein omringt, “Le Bois Sénéchal” en “La Crau”. Ze zijn gelegen op twee belangrijke bodems van deze appellation: Aan de ene kant zijn La Crau en Le Bois Sénéchal gesitueerd op keienbodems en ondergronden die bestaan uit de zanderige afbraak van kobaltkalk uit het Plioceen evenals filtrerende zandterrassen en aan de andere kant bevindt het perceel van “Nalys” zich op bodems gelegen op een geologische laag die ouder is dan het Midden-Mioceen bestaande uit rode molasse-zandsteen van het Comtat in zanderige textuur. De dertien druivenrassen die toegelaten worden voor deze appellation, zijn alle dertien vertegenwoordigd op het domein. Samen met de grond waarop ze geteeld worden, maken ze het mogelijk om een grotere complexiteit aan de wijn toe te kennen. In dit opzicht volgt het Domaine de Nalys in samenwerking met de desbetreffende instellingen een controleperceel waarop de 13 rassen verbouwd worden, gelegen aan de ingang van het landgoed. Wat de rode druivenvariëteiten betreft, domineert de Grenache met meer dan 60% van het assortiment aan wijnstoksoorten terwijl de syrah 25% van de beplanting voor zich neemt. Verder zijn er nog 6 andere druivenrassen vertegenwoordigd: Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse en Terret noir. De witte variëteiten bestrijken 20% van de aanplantingen van het domein en er wordt gewerkt met de zes toegestane rassen van de appellation: witte Grenache, Clairette en Bourboulenc, evenals in mindere mate de Roussanne, de Picardan en de Picpoul. De oudste wijngaarden van het domein gaan terug tot 1905, 1918 of zelfs 1901 voor bepaalde grenache-aanplantingen. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is hier ongeveer 45 jaar. Er wordt grote aandacht besteed aan het onderhoud van de wijngaarden door het uiterst nauwkeurige volgen van methodes die geïnspireerd zijn op de beredeneerde landbouw. Het is immers zo dat de planten fundamenteel zijn voor het verkrijgen van grote wijnen, en het domein besteed er dan ook heel wat bijzondere aandacht aan. De groeiwijze van de wijnranken volgt de regels die zijn vastgelegd door het decreet van de appellation Châteauneuf-du-Pape: rechtop voor de Grenache, via een leidraad voor de Syrah etc… De teeltwijze op Nalys vraagt dus een aanpassing van de handelingen aan elk druivenras en elk perceel: bewerken van de grond, bemesten, wegnemen van overbodige knoppen, snoeien, verwijderen van bladeren, uitdunnen van jonge trossen. Het doel is om te werken met zo weinig mogelijk chemische syntheseproducten. Zo worden er bepaalde natuurlijke methoden toegepast zoals de zogenaamde “seksuele verstoringstechniek” om de troswormenplaag te bestrijden. De bodem bewerken met het oog op de toekomstige generaties en natuurlijkere kwaliteitswijnen produceren met respect voor het milieu en de harmonieuze ontwikkeling van de planten, dat zijn de belangrijkste pijlers van het domein. De stijl van de wijnen van Nalys, fruitig, zijdezacht, fris in de mond, volgt het gedachtegoed waarin Philippe Dufays ze ontwikkelde. Het domein onderscheidt zich in het bijzonder door zijn witte wijnen die hier meer dan 15% van de productie vertegenwoordigen (gewoonlijk rekent men 5 tot 6% voor het geheel van de appellation). Naast de originele collectie van de 13 druivenrassen die u aan de ingang van het domein kunt bezichtigen, kunt u uw bezoek ook verderzetten in de kelders. Daar kunt u een klein museum ontdekken dat plaats biedt aan oude distilleerkolven en andere voormalige wijnmachines, evenals de kelders waar de wijn rijpt, waarvan er één bijzonder romantisch is en dateert uit de 18e eeuw.


  informations pratiques

  Informations tarif

  Gratis

  Avis (0)

  Avis


  Il n’y pas encore d’avis.

  Be the first to review “Domaine de Nalys”


   Chateauneuf-du-Pape

   Domaine de Nalys

   L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais …

   Catégorie : Étiquette :

   Adresse

   Adresse

   Route de Courthézon

   Ville

   Chateauneuf-du-Pape

   Geolocalisation


   Description

   L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais acquis, ne pas craindre la modernité : telle est la philosophie de ce domaine. Nalys est mentionné dans le cadastre communal dès début du XVIIème siècle. Le Domaine de Nalys appartiendra à la famille du même nom, fermiers généraux de l’Archevêché d’Avignon, jusqu’à la Révolution Française. Le Domaine est alors racheté par une famille de Châteauneuf-du-Pape qui le cultivera pendant sept générations. Le dernier propriétaire de cette famille fut certainement le plus illustre en la personne de Philippe Dufays, Docteur en médecine, originaire de l’Aisne. Arrivé dans la région après la seconde guerre mondiale, il épouse la dernière héritière de Nalys. Le domaine, alors dans un piètre état, fut l’objet de tous ses soins. Il abandonna d’ailleurs rapidement l’exercice de la médecine pour en reprendre pleinement les rênes en 1955. Le « bon Docteur » comme il fut nommé, développa ainsi Nalys avec brio pendant une vingtaine d’années. Philippe DUFAYS dispensa son énergie, son savoir scientifique et nombre d’idées novatrices pour hisser la propriété à un meilleur niveau. Le domaine doubla alors pratiquement de surface et les vins commencèrent a être commercialisé dans nombre de pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. À la suite de la mort accidentelle de son fils adoptif et en pleine période de crise viticole grave, le Docteur Dufays décida en 1976 de se séparer de Nalys. Nalys fut alors vendu pour partie aux jeunes viticulteurs et pour autre partie, aux Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama aujourd’hui. Aujourd’hui, le Domaine de Nalys est un domaine d’une cinquantaine d’hectares regroupés sur trois parcelles : « Nalys » ou parcelle encerclant le domaine, le « Bois Sénéchal » et « La Crau ». Elles sont situées sur deux terroirs majeurs de l’Appellation : d’une part, pour La Crau et le Bois Sénéchal : des sols de cailloux roulés et sous-sols constitués des dégradations sableuses de safre du pliocène ainsi que des terrasses sableuses filtrantes et, d’autre part, pour « Nalys » : des sols situés sur une couche géologique plus ancienne du miocène moyen de grès mollassique roux du Comtat à texture sableuse. Dans le vignoble, les treize cépages autorisés dans l’Appellation sont représentés. Ils permettent, en relation avec le terroir sur lequel ils sont cultivés, de conférer une plus grande complexité au vin. À ce titre, le Domaine de Nalys suit, en collaboration avec les organismes concernés, une parcelle témoin comportant les 13 cépages située à l’entrée de la propriété. Dans les cépages rouges, le Grenache domine avec plus de 60% de l’encépagement tandis que la Syrah représente près de 25% des plantations. Pour le reste, 6 autres cépages sont présents : Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse et Terret noir. Les cépages blancs représentent 20% de l’encépagement du domaine et le domaine travaille avec les six cépages autorisés de l’Appellation : Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc ainsi qu’avec, en moindre proportion, la Roussanne, le Picardan et le Picpoul. Les plus vieilles vignes du domaine remontent à 1905, 1918, voire 1901 pour certaines plantations de grenache. La moyenne d’âge des vignes ici est d’environ 45 ans. Un grand soin est apporté à la tenue du vignoble par le suivi rigoureux de méthodes inspirée de l’agriculture raisonnée. En effet, le « végétal » est primordial pour l’obtention de grands vins, le domaine y prête une attention toute particulière. La conduite du vignoble suit les règles fixées par le décret de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape : conduite en port érigé des Grenache, conduite sur fil de la Syrah etc… Le mode de culture à Nalys passe ainsi par une adaptation des travaux aux besoins de chaque cépage, de chaque parcelle : travail du sol, fumure, ébourgeonnage, taille, effeuillage, vendange en vert. L’objectif est de travailler avec l’apport minimum de produits chimiques de synthèse. C’est ainsi que certaines méthodes naturelles sont utilisées comme par exemple la « confusion sexuelle » pour lutter contre la maladie du vers de la grappe. Travailler le sol, dans l’objectif des générations futures et produire des vins de qualité et davantage naturels tout en respectant l’environnement et le développement harmonieux du végétal, tels sont les axes majeurs du domaine. Quant aux vendanges, elles sont entièrement manuelles comme il se doit dans l’Appellation Châteauneuf-du-Pape. Le tri sélectif obligatoire est pratiqué deux fois : un premier tri est effectué dans les vignes et un second tri à l’arrivée des raisins en cave, sur une trémie avec table vibrante. Le style des vins de Nalys, fruités, soyeux, frais en bouche reste dans l’esprit où Philippe Dufays les a conçus. Le domaine se démarque particulièrement par ses vins blancs qui représentent ici plus de 15% de la production (on compte habituellement 5 à 6 % pour l’ensemble de l’appellation). Outre l’originale collection des 13 cépages que vous pouvez voir à l’entrée de domaine, la visite peut se faire aussi à l’intérieur des caves où vous pourrez découvrir un petit musée abritant de vieux alambics et autres anciennes machines viticoles, ainsi que les caves d’élevage dont une particulièrement romantique, datant du 18e siècle. L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais acquis, ne pas craindre la modernité : telle est la philosophie de ce domaine. Nalys est mentionné dans le cadastre communal dès début du XVIIème siècle. Le Domaine de Nalys appartiendra à la famille du même nom, fermiers généraux de l’Archevêché d’Avignon, jusqu’à la Révolution Française. Le Domaine est alors racheté par une famille de Châteauneuf-du-Pape qui le cultivera pendant sept générations. Le dernier propriétaire de cette famille fut certainement le plus illustre en la personne de Philippe Dufays, Docteur en médecine, originaire de l’Aisne. Arrivé dans la région après la seconde guerre mondiale, il épouse la dernière héritière de Nalys. Le domaine, alors dans un piètre état, fut l’objet de tous ses soins. Il abandonna d’ailleurs rapidement l’exercice de la médecine pour en reprendre pleinement les rênes en 1955. Le « bon Docteur » comme il fut nommé, développa ainsi Nalys avec brio pendant une vingtaine d’années. Philippe DUFAYS dispensa son énergie, son savoir scientifique et nombre d’idées novatrices pour hisser la propriété à un meilleur niveau. Le domaine doubla alors pratiquement de surface et les vins commencèrent a être commercialisé dans nombre de pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. À la suite de la mort accidentelle de son fils adoptif et en pleine période de crise viticole grave, le Docteur Dufays décida en 1976 de se séparer de Nalys. Nalys fut alors vendu pour partie aux jeunes viticulteurs et pour autre partie, aux Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama aujourd’hui. Aujourd’hui, le Domaine de Nalys est un domaine d’une cinquantaine d’hectares regroupés sur trois parcelles : « Nalys » ou parcelle encerclant le domaine, le « Bois Sénéchal » et « La Crau ». Elles sont situées sur deux terroirs majeurs de l’Appellation : d’une part, pour La Crau et le Bois Sénéchal : des sols de cailloux roulés et sous-sols constitués des dégradations sableuses de safre du pliocène ainsi que des terrasses sableuses filtrantes et, d’autre part, pour « Nalys » : des sols situés sur une couche géologique plus ancienne du miocène moyen de grès mollassique roux du Comtat à texture sableuse. Dans le vignoble, les treize cépages autorisés dans l’Appellation sont représentés. Ils permettent, en relation avec le terroir sur lequel ils sont cultivés, de conférer une plus grande complexité au vin. À ce titre, le Domaine de Nalys suit, en collaboration avec les organismes concernés, une parcelle témoin comportant les 13 cépages située à l’entrée de la propriété. Dans les cépages rouges, le Grenache domine avec plus de 60% de l’encépagement tandis que la Syrah représente près de 25% des plantations. Pour le reste, 6 autres cépages sont présents : Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse et Terret noir. Les cépages blancs représentent 20% de l’encépagement du domaine et le domaine travaille avec les six cépages autorisés de l’Appellation : Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc ainsi qu’avec, en moindre proportion, la Roussanne, le Picardan et le Picpoul. Les plus vieilles vignes du domaine remontent à 1905, 1918, voire 1901 pour certaines plantations de grenache. La moyenne d’âge des vignes ici est d’environ 45 ans. Un grand soin est apporté à la tenue du vignoble par le suivi rigoureux de méthodes inspirée de l’agriculture raisonnée. En effet, le « végétal » est primordial pour l’obtention de grands vins, le domaine y prête une attention toute particulière. La conduite du vignoble suit les règles fixées par le décret de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape : conduite en port érigé des Grenache, conduite sur fil de la Syrah etc… Le mode de culture à Nalys passe ainsi par une adaptation des travaux aux besoins de chaque cépage, de chaque parcelle : travail du sol, fumure, ébourgeonnage, taille, effeuillage, vendange en vert. L’objectif est de travailler avec l’apport minimum de produits chimiques de synthèse. C’est ainsi que certaines méthodes naturelles sont utilisées comme par exemple la « confusion sexuelle » pour lutter contre la maladie du vers de la grappe. Travailler le sol, dans l’objectif des générations futures et produire des vins de qualité et davantage naturels tout en respectant l’environnement et le développement harmonieux du végétal, tels sont les axes majeurs du domaine. Quant aux vendanges, elles sont entièrement manuelles comme il se doit dans l’Appellation Châteauneuf-du-Pape. Le tri sélectif obligatoire est pratiqué deux fois : un premier tri est effectué dans les vignes et un second tri à l’arrivée des raisins en cave, sur une trémie avec table vibrante. Le style des vins de Nalys, fruités, soyeux, frais en bouche reste dans l’esprit où Philippe Dufays les a conçus. Le domaine se démarque particulièrement par ses vins blancs qui représentent ici plus de 15% de la production (on compte habituellement 5 à 6 % pour l’ensemble de l’appellation). Outre l’originale collection des 13 cépages que vous pouvez voir à l’entrée de domaine, la visite peut se faire aussi à l’intérieur des caves où vous pourrez découvrir un petit musée abritant de vieux alambics et autres anciennes machines viticoles, ainsi que les caves d’élevage dont une particulièrement romantique, datant du 18e siècle. L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais acquis, ne pas craindre la modernité : telle est la philosophie de ce domaine. Nalys est mentionné dans le cadastre communal dès début du XVIIème siècle. Le Domaine de Nalys appartiendra à la famille du même nom, fermiers généraux de l’Archevêché d’Avignon, jusqu’à la Révolution Française. Le Domaine est alors racheté par une famille de Châteauneuf-du-Pape qui le cultivera pendant sept générations. Le dernier propriétaire de cette famille fut certainement le plus illustre en la personne de Philippe Dufays, Docteur en médecine, originaire de l’Aisne. Arrivé dans la région après la seconde guerre mondiale, il épouse la dernière héritière de Nalys. Le domaine, alors dans un piètre état, fut l’objet de tous ses soins. Il abandonna d’ailleurs rapidement l’exercice de la médecine pour en reprendre pleinement les rênes en 1955. Le « bon Docteur » comme il fut nommé, développa ainsi Nalys avec brio pendant une vingtaine d’années. Philippe DUFAYS dispensa son énergie, son savoir scientifique et nombre d’idées novatrices pour hisser la propriété à un meilleur niveau. Le domaine doubla alors pratiquement de surface et les vins commencèrent a être commercialisé dans nombre de pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. À la suite de la mort accidentelle de son fils adoptif et en pleine période de crise viticole grave, le Docteur Dufays décida en 1976 de se séparer de Nalys. Nalys fut alors vendu pour partie aux jeunes viticulteurs et pour autre partie, aux Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama aujourd’hui. Aujourd’hui, le Domaine de Nalys est un domaine d’une cinquantaine d’hectares regroupés sur trois parcelles : « Nalys » ou parcelle encerclant le domaine, le « Bois Sénéchal » et « La Crau ». Elles sont situées sur deux terroirs majeurs de l’Appellation : d’une part, pour La Crau et le Bois Sénéchal : des sols de cailloux roulés et sous-sols constitués des dégradations sableuses de safre du pliocène ainsi que des terrasses sableuses filtrantes et, d’autre part, pour « Nalys » : des sols situés sur une couche géologique plus ancienne du miocène moyen de grès mollassique roux du Comtat à texture sableuse. Dans le vignoble, les treize cépages autorisés dans l’Appellation sont représentés. Ils permettent, en relation avec le terroir sur lequel ils sont cultivés, de conférer une plus grande complexité au vin. À ce titre, le Domaine de Nalys suit, en collaboration avec les organismes concernés, une parcelle témoin comportant les 13 cépages située à l’entrée de la propriété. Dans les cépages rouges, le Grenache domine avec plus de 60% de l’encépagement tandis que la Syrah représente près de 25% des plantations. Pour le reste, 6 autres cépages sont présents : Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse et Terret noir. Les cépages blancs représentent 20% de l’encépagement du domaine et le domaine travaille avec les six cépages autorisés de l’Appellation : Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc ainsi qu’avec, en moindre proportion, la Roussanne, le Picardan et le Picpoul. Les plus vieilles vignes du domaine remontent à 1905, 1918, voire 1901 pour certaines plantations de grenache. La moyenne d’âge des vignes ici est d’environ 45 ans. Un grand soin est apporté à la tenue du vignoble par le suivi rigoureux de méthodes inspirée de l’agriculture raisonnée. En effet, le « végétal » est primordial pour l’obtention de grands vins, le domaine y prête une attention toute particulière. La conduite du vignoble suit les règles fixées par le décret de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape : conduite en port érigé des Grenache, conduite sur fil de la Syrah etc… Le mode de culture à Nalys passe ainsi par une adaptation des travaux aux besoins de chaque cépage, de chaque parcelle : travail du sol, fumure, ébourgeonnage, taille, effeuillage, vendange en vert. L’objectif est de travailler avec l’apport minimum de produits chimiques de synthèse. C’est ainsi que certaines méthodes naturelles sont utilisées comme par exemple la « confusion sexuelle » pour lutter contre la maladie du vers de la grappe. Travailler le sol, dans l’objectif des générations futures et produire des vins de qualité et davantage naturels tout en respectant l’environnement et le développement harmonieux du végétal, tels sont les axes majeurs du domaine. Quant aux vendanges, elles sont entièrement manuelles comme il se doit dans l’Appellation Châteauneuf-du-Pape. Le tri sélectif obligatoire est pratiqué deux fois : un premier tri est effectué dans les vignes et un second tri à l’arrivée des raisins en cave, sur une trémie avec table vibrante. Le style des vins de Nalys, fruités, soyeux, frais en bouche reste dans l’esprit où Philippe Dufays les a conçus. Le domaine se démarque particulièrement par ses vins blancs qui représentent ici plus de 15% de la production (on compte habituellement 5 à 6 % pour l’ensemble de l’appellation). Outre l’originale collection des 13 cépages que vous pouvez voir à l’entrée de domaine, la visite peut se faire aussi à l’intérieur des caves où vous pourrez découvrir un petit musée abritant de vieux alambics et autres anciennes machines viticoles, ainsi que les caves d’élevage dont une particulièrement romantique, datant du 18e siècle. L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais acquis, ne pas craindre la modernité : telle est la philosophie de ce domaine. Nalys est mentionné dans le cadastre communal dès début du XVIIème siècle. Le Domaine de Nalys appartiendra à la famille du même nom, fermiers généraux de l’Archevêché d’Avignon, jusqu’à la Révolution Française. Le Domaine est alors racheté par une famille de Châteauneuf-du-Pape qui le cultivera pendant sept générations. Le dernier propriétaire de cette famille fut certainement le plus illustre en la personne de Philippe Dufays, Docteur en médecine, originaire de l’Aisne. Arrivé dans la région après la seconde guerre mondiale, il épouse la dernière héritière de Nalys. Le domaine, alors dans un piètre état, fut l’objet de tous ses soins. Il abandonna d’ailleurs rapidement l’exercice de la médecine pour en reprendre pleinement les rênes en 1955. Le « bon Docteur » comme il fut nommé, développa ainsi Nalys avec brio pendant une vingtaine d’années. Philippe DUFAYS dispensa son énergie, son savoir scientifique et nombre d’idées novatrices pour hisser la propriété à un meilleur niveau. Le domaine doubla alors pratiquement de surface et les vins commencèrent a être commercialisé dans nombre de pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. À la suite de la mort accidentelle de son fils adoptif et en pleine période de crise viticole grave, le Docteur Dufays décida en 1976 de se séparer de Nalys. Nalys fut alors vendu pour partie aux jeunes viticulteurs et pour autre partie, aux Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama aujourd’hui. Aujourd’hui, le Domaine de Nalys est un domaine d’une cinquantaine d’hectares regroupés sur trois parcelles : « Nalys » ou parcelle encerclant le domaine, le « Bois Sénéchal » et « La Crau ». Elles sont situées sur deux terroirs majeurs de l’Appellation : d’une part, pour La Crau et le Bois Sénéchal : des sols de cailloux roulés et sous-sols constitués des dégradations sableuses de safre du pliocène ainsi que des terrasses sableuses filtrantes et, d’autre part, pour « Nalys » : des sols situés sur une couche géologique plus ancienne du miocène moyen de grès mollassique roux du Comtat à texture sableuse. Dans le vignoble, les treize cépages autorisés dans l’Appellation sont représentés. Ils permettent, en relation avec le terroir sur lequel ils sont cultivés, de conférer une plus grande complexité au vin. À ce titre, le Domaine de Nalys suit, en collaboration avec les organismes concernés, une parcelle témoin comportant les 13 cépages située à l’entrée de la propriété. Dans les cépages rouges, le Grenache domine avec plus de 60% de l’encépagement tandis que la Syrah représente près de 25% des plantations. Pour le reste, 6 autres cépages sont présents : Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse et Terret noir. Les cépages blancs représentent 20% de l’encépagement du domaine et le domaine travaille avec les six cépages autorisés de l’Appellation : Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc ainsi qu’avec, en moindre proportion, la Roussanne, le Picardan et le Picpoul. Les plus vieilles vignes du domaine remontent à 1905, 1918, voire 1901 pour certaines plantations de grenache. La moyenne d’âge des vignes ici est d’environ 45 ans. Un grand soin est apporté à la tenue du vignoble par le suivi rigoureux de méthodes inspirée de l’agriculture raisonnée. En effet, le « végétal » est primordial pour l’obtention de grands vins, le domaine y prête une attention toute particulière. La conduite du vignoble suit les règles fixées par le décret de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape : conduite en port érigé des Grenache, conduite sur fil de la Syrah etc… Le mode de culture à Nalys passe ainsi par une adaptation des travaux aux besoins de chaque cépage, de chaque parcelle : travail du sol, fumure, ébourgeonnage, taille, effeuillage, vendange en vert. L’objectif est de travailler avec l’apport minimum de produits chimiques de synthèse. C’est ainsi que certaines méthodes naturelles sont utilisées comme par exemple la « confusion sexuelle » pour lutter contre la maladie du vers de la grappe. Travailler le sol, dans l’objectif des générations futures et produire des vins de qualité et davantage naturels tout en respectant l’environnement et le développement harmonieux du végétal, tels sont les axes majeurs du domaine. Quant aux vendanges, elles sont entièrement manuelles comme il se doit dans l’Appellation Châteauneuf-du-Pape. Le tri sélectif obligatoire est pratiqué deux fois : un premier tri est effectué dans les vignes et un second tri à l’arrivée des raisins en cave, sur une trémie avec table vibrante. Le style des vins de Nalys, fruités, soyeux, frais en bouche reste dans l’esprit où Philippe Dufays les a conçus. Le domaine se démarque particulièrement par ses vins blancs qui représentent ici plus de 15% de la production (on compte habituellement 5 à 6 % pour l’ensemble de l’appellation). Outre l’originale collection des 13 cépages que vous pouvez voir à l’entrée de domaine, la visite peut se faire aussi à l’intérieur des caves où vous pourrez découvrir un petit musée abritant de vieux alambics et autres anciennes machines viticoles, ainsi que les caves d’élevage dont une particulièrement romantique, datant du 18e siècle.


   informations pratiques

   Informations tarif

   Gratuit

   Avis (0)

   Avis


   Il n’y pas encore d’avis.

   Be the first to review “Domaine de Nalys”


    Chateauneuf-du-Pape

    Domaine de Nalys

    Catégorie : Étiquette :

    Adresse

    Adresse

    Route de Courthézon

    Ville

    Chateauneuf-du-Pape

    Geolocalisation


    Description

    L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais acquis, ne pas craindre la modernité : telle est la philosophie de ce domaine. Nalys est mentionné dans le cadastre communal dès début du XVIIème siècle. Le Domaine de Nalys appartiendra à la famille du même nom, fermiers généraux de l’Archevêché d’Avignon, jusqu’à la Révolution Française. Le Domaine est alors racheté par une famille de Châteauneuf-du-Pape qui le cultivera pendant sept générations. Le dernier propriétaire de cette famille fut certainement le plus illustre en la personne de Philippe Dufays, Docteur en médecine, originaire de l’Aisne. Arrivé dans la région après la seconde guerre mondiale, il épouse la dernière héritière de Nalys. Le domaine, alors dans un piètre état, fut l’objet de tous ses soins. Il abandonna d’ailleurs rapidement l’exercice de la médecine pour en reprendre pleinement les rênes en 1955. Le « bon Docteur » comme il fut nommé, développa ainsi Nalys avec brio pendant une vingtaine d’années. Philippe DUFAYS dispensa son énergie, son savoir scientifique et nombre d’idées novatrices pour hisser la propriété à un meilleur niveau. Le domaine doubla alors pratiquement de surface et les vins commencèrent a être commercialisé dans nombre de pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. À la suite de la mort accidentelle de son fils adoptif et en pleine période de crise viticole grave, le Docteur Dufays décida en 1976 de se séparer de Nalys. Nalys fut alors vendu pour partie aux jeunes viticulteurs et pour autre partie, aux Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama aujourd’hui. Aujourd’hui, le Domaine de Nalys est un domaine d’une cinquantaine d’hectares regroupés sur trois parcelles : « Nalys » ou parcelle encerclant le domaine, le « Bois Sénéchal » et « La Crau ». Elles sont situées sur deux terroirs majeurs de l’Appellation : d’une part, pour La Crau et le Bois Sénéchal : des sols de cailloux roulés et sous-sols constitués des dégradations sableuses de safre du pliocène ainsi que des terrasses sableuses filtrantes et, d’autre part, pour « Nalys » : des sols situés sur une couche géologique plus ancienne du miocène moyen de grès mollassique roux du Comtat à texture sableuse. Dans le vignoble, les treize cépages autorisés dans l’Appellation sont représentés. Ils permettent, en relation avec le terroir sur lequel ils sont cultivés, de conférer une plus grande complexité au vin. À ce titre, le Domaine de Nalys suit, en collaboration avec les organismes concernés, une parcelle témoin comportant les 13 cépages située à l’entrée de la propriété. Dans les cépages rouges, le Grenache domine avec plus de 60% de l’encépagement tandis que la Syrah représente près de 25% des plantations. Pour le reste, 6 autres cépages sont présents : Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse et Terret noir. Les cépages blancs représentent 20% de l’encépagement du domaine et le domaine travaille avec les six cépages autorisés de l’Appellation : Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc ainsi qu’avec, en moindre proportion, la Roussanne, le Picardan et le Picpoul. Les plus vieilles vignes du domaine remontent à 1905, 1918, voire 1901 pour certaines plantations de grenache. La moyenne d’âge des vignes ici est d’environ 45 ans. Un grand soin est apporté à la tenue du vignoble par le suivi rigoureux de méthodes inspirée de l’agriculture raisonnée. En effet, le « végétal » est primordial pour l’obtention de grands vins, le domaine y prête une attention toute particulière. La conduite du vignoble suit les règles fixées par le décret de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape : conduite en port érigé des Grenache, conduite sur fil de la Syrah etc… Le mode de culture à Nalys passe ainsi par une adaptation des travaux aux besoins de chaque cépage, de chaque parcelle : travail du sol, fumure, ébourgeonnage, taille, effeuillage, vendange en vert. L’objectif est de travailler avec l’apport minimum de produits chimiques de synthèse. C’est ainsi que certaines méthodes naturelles sont utilisées comme par exemple la « confusion sexuelle » pour lutter contre la maladie du vers de la grappe. Travailler le sol, dans l’objectif des générations futures et produire des vins de qualité et davantage naturels tout en respectant l’environnement et le développement harmonieux du végétal, tels sont les axes majeurs du domaine. Quant aux vendanges, elles sont entièrement manuelles comme il se doit dans l’Appellation Châteauneuf-du-Pape. Le tri sélectif obligatoire est pratiqué deux fois : un premier tri est effectué dans les vignes et un second tri à l’arrivée des raisins en cave, sur une trémie avec table vibrante. Le style des vins de Nalys, fruités, soyeux, frais en bouche reste dans l’esprit où Philippe Dufays les a conçus. Le domaine se démarque particulièrement par ses vins blancs qui représentent ici plus de 15% de la production (on compte habituellement 5 à 6 % pour l’ensemble de l’appellation). Outre l’originale collection des 13 cépages que vous pouvez voir à l’entrée de domaine, la visite peut se faire aussi à l’intérieur des caves où vous pourrez découvrir un petit musée abritant de vieux alambics et autres anciennes machines viticoles, ainsi que les caves d’élevage dont une particulièrement romantique, datant du 18e siècle. L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais acquis, ne pas craindre la modernité : telle est la philosophie de ce domaine. Nalys est mentionné dans le cadastre communal dès début du XVIIème siècle. Le Domaine de Nalys appartiendra à la famille du même nom, fermiers généraux de l’Archevêché d’Avignon, jusqu’à la Révolution Française. Le Domaine est alors racheté par une famille de Châteauneuf-du-Pape qui le cultivera pendant sept générations. Le dernier propriétaire de cette famille fut certainement le plus illustre en la personne de Philippe Dufays, Docteur en médecine, originaire de l’Aisne. Arrivé dans la région après la seconde guerre mondiale, il épouse la dernière héritière de Nalys. Le domaine, alors dans un piètre état, fut l’objet de tous ses soins. Il abandonna d’ailleurs rapidement l’exercice de la médecine pour en reprendre pleinement les rênes en 1955. Le « bon Docteur » comme il fut nommé, développa ainsi Nalys avec brio pendant une vingtaine d’années. Philippe DUFAYS dispensa son énergie, son savoir scientifique et nombre d’idées novatrices pour hisser la propriété à un meilleur niveau. Le domaine doubla alors pratiquement de surface et les vins commencèrent a être commercialisé dans nombre de pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. À la suite de la mort accidentelle de son fils adoptif et en pleine période de crise viticole grave, le Docteur Dufays décida en 1976 de se séparer de Nalys. Nalys fut alors vendu pour partie aux jeunes viticulteurs et pour autre partie, aux Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama aujourd’hui. Aujourd’hui, le Domaine de Nalys est un domaine d’une cinquantaine d’hectares regroupés sur trois parcelles : « Nalys » ou parcelle encerclant le domaine, le « Bois Sénéchal » et « La Crau ». Elles sont situées sur deux terroirs majeurs de l’Appellation : d’une part, pour La Crau et le Bois Sénéchal : des sols de cailloux roulés et sous-sols constitués des dégradations sableuses de safre du pliocène ainsi que des terrasses sableuses filtrantes et, d’autre part, pour « Nalys » : des sols situés sur une couche géologique plus ancienne du miocène moyen de grès mollassique roux du Comtat à texture sableuse. Dans le vignoble, les treize cépages autorisés dans l’Appellation sont représentés. Ils permettent, en relation avec le terroir sur lequel ils sont cultivés, de conférer une plus grande complexité au vin. À ce titre, le Domaine de Nalys suit, en collaboration avec les organismes concernés, une parcelle témoin comportant les 13 cépages située à l’entrée de la propriété. Dans les cépages rouges, le Grenache domine avec plus de 60% de l’encépagement tandis que la Syrah représente près de 25% des plantations. Pour le reste, 6 autres cépages sont présents : Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse et Terret noir. Les cépages blancs représentent 20% de l’encépagement du domaine et le domaine travaille avec les six cépages autorisés de l’Appellation : Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc ainsi qu’avec, en moindre proportion, la Roussanne, le Picardan et le Picpoul. Les plus vieilles vignes du domaine remontent à 1905, 1918, voire 1901 pour certaines plantations de grenache. La moyenne d’âge des vignes ici est d’environ 45 ans. Un grand soin est apporté à la tenue du vignoble par le suivi rigoureux de méthodes inspirée de l’agriculture raisonnée. En effet, le « végétal » est primordial pour l’obtention de grands vins, le domaine y prête une attention toute particulière. La conduite du vignoble suit les règles fixées par le décret de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape : conduite en port érigé des Grenache, conduite sur fil de la Syrah etc… Le mode de culture à Nalys passe ainsi par une adaptation des travaux aux besoins de chaque cépage, de chaque parcelle : travail du sol, fumure, ébourgeonnage, taille, effeuillage, vendange en vert. L’objectif est de travailler avec l’apport minimum de produits chimiques de synthèse. C’est ainsi que certaines méthodes naturelles sont utilisées comme par exemple la « confusion sexuelle » pour lutter contre la maladie du vers de la grappe. Travailler le sol, dans l’objectif des générations futures et produire des vins de qualité et davantage naturels tout en respectant l’environnement et le développement harmonieux du végétal, tels sont les axes majeurs du domaine. Quant aux vendanges, elles sont entièrement manuelles comme il se doit dans l’Appellation Châteauneuf-du-Pape. Le tri sélectif obligatoire est pratiqué deux fois : un premier tri est effectué dans les vignes et un second tri à l’arrivée des raisins en cave, sur une trémie avec table vibrante. Le style des vins de Nalys, fruités, soyeux, frais en bouche reste dans l’esprit où Philippe Dufays les a conçus. Le domaine se démarque particulièrement par ses vins blancs qui représentent ici plus de 15% de la production (on compte habituellement 5 à 6 % pour l’ensemble de l’appellation). Outre l’originale collection des 13 cépages que vous pouvez voir à l’entrée de domaine, la visite peut se faire aussi à l’intérieur des caves où vous pourrez découvrir un petit musée abritant de vieux alambics et autres anciennes machines viticoles, ainsi que les caves d’élevage dont une particulièrement romantique, datant du 18e siècle. L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais acquis, ne pas craindre la modernité : telle est la philosophie de ce domaine. Nalys est mentionné dans le cadastre communal dès début du XVIIème siècle. Le Domaine de Nalys appartiendra à la famille du même nom, fermiers généraux de l’Archevêché d’Avignon, jusqu’à la Révolution Française. Le Domaine est alors racheté par une famille de Châteauneuf-du-Pape qui le cultivera pendant sept générations. Le dernier propriétaire de cette famille fut certainement le plus illustre en la personne de Philippe Dufays, Docteur en médecine, originaire de l’Aisne. Arrivé dans la région après la seconde guerre mondiale, il épouse la dernière héritière de Nalys. Le domaine, alors dans un piètre état, fut l’objet de tous ses soins. Il abandonna d’ailleurs rapidement l’exercice de la médecine pour en reprendre pleinement les rênes en 1955. Le « bon Docteur » comme il fut nommé, développa ainsi Nalys avec brio pendant une vingtaine d’années. Philippe DUFAYS dispensa son énergie, son savoir scientifique et nombre d’idées novatrices pour hisser la propriété à un meilleur niveau. Le domaine doubla alors pratiquement de surface et les vins commencèrent a être commercialisé dans nombre de pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. À la suite de la mort accidentelle de son fils adoptif et en pleine période de crise viticole grave, le Docteur Dufays décida en 1976 de se séparer de Nalys. Nalys fut alors vendu pour partie aux jeunes viticulteurs et pour autre partie, aux Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama aujourd’hui. Aujourd’hui, le Domaine de Nalys est un domaine d’une cinquantaine d’hectares regroupés sur trois parcelles : « Nalys » ou parcelle encerclant le domaine, le « Bois Sénéchal » et « La Crau ». Elles sont situées sur deux terroirs majeurs de l’Appellation : d’une part, pour La Crau et le Bois Sénéchal : des sols de cailloux roulés et sous-sols constitués des dégradations sableuses de safre du pliocène ainsi que des terrasses sableuses filtrantes et, d’autre part, pour « Nalys » : des sols situés sur une couche géologique plus ancienne du miocène moyen de grès mollassique roux du Comtat à texture sableuse. Dans le vignoble, les treize cépages autorisés dans l’Appellation sont représentés. Ils permettent, en relation avec le terroir sur lequel ils sont cultivés, de conférer une plus grande complexité au vin. À ce titre, le Domaine de Nalys suit, en collaboration avec les organismes concernés, une parcelle témoin comportant les 13 cépages située à l’entrée de la propriété. Dans les cépages rouges, le Grenache domine avec plus de 60% de l’encépagement tandis que la Syrah représente près de 25% des plantations. Pour le reste, 6 autres cépages sont présents : Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse et Terret noir. Les cépages blancs représentent 20% de l’encépagement du domaine et le domaine travaille avec les six cépages autorisés de l’Appellation : Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc ainsi qu’avec, en moindre proportion, la Roussanne, le Picardan et le Picpoul. Les plus vieilles vignes du domaine remontent à 1905, 1918, voire 1901 pour certaines plantations de grenache. La moyenne d’âge des vignes ici est d’environ 45 ans. Un grand soin est apporté à la tenue du vignoble par le suivi rigoureux de méthodes inspirée de l’agriculture raisonnée. En effet, le « végétal » est primordial pour l’obtention de grands vins, le domaine y prête une attention toute particulière. La conduite du vignoble suit les règles fixées par le décret de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape : conduite en port érigé des Grenache, conduite sur fil de la Syrah etc… Le mode de culture à Nalys passe ainsi par une adaptation des travaux aux besoins de chaque cépage, de chaque parcelle : travail du sol, fumure, ébourgeonnage, taille, effeuillage, vendange en vert. L’objectif est de travailler avec l’apport minimum de produits chimiques de synthèse. C’est ainsi que certaines méthodes naturelles sont utilisées comme par exemple la « confusion sexuelle » pour lutter contre la maladie du vers de la grappe. Travailler le sol, dans l’objectif des générations futures et produire des vins de qualité et davantage naturels tout en respectant l’environnement et le développement harmonieux du végétal, tels sont les axes majeurs du domaine. Quant aux vendanges, elles sont entièrement manuelles comme il se doit dans l’Appellation Châteauneuf-du-Pape. Le tri sélectif obligatoire est pratiqué deux fois : un premier tri est effectué dans les vignes et un second tri à l’arrivée des raisins en cave, sur une trémie avec table vibrante. Le style des vins de Nalys, fruités, soyeux, frais en bouche reste dans l’esprit où Philippe Dufays les a conçus. Le domaine se démarque particulièrement par ses vins blancs qui représentent ici plus de 15% de la production (on compte habituellement 5 à 6 % pour l’ensemble de l’appellation). Outre l’originale collection des 13 cépages que vous pouvez voir à l’entrée de domaine, la visite peut se faire aussi à l’intérieur des caves où vous pourrez découvrir un petit musée abritant de vieux alambics et autres anciennes machines viticoles, ainsi que les caves d’élevage dont une particulièrement romantique, datant du 18e siècle. L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 et est perpétué jusqu’à ce jour. Etre ouvert sur de nouvelles idées, considérer que rien n’est jamais acquis, ne pas craindre la modernité : telle est la philosophie de ce domaine. Nalys est mentionné dans le cadastre communal dès début du XVIIème siècle. Le Domaine de Nalys appartiendra à la famille du même nom, fermiers généraux de l’Archevêché d’Avignon, jusqu’à la Révolution Française. Le Domaine est alors racheté par une famille de Châteauneuf-du-Pape qui le cultivera pendant sept générations. Le dernier propriétaire de cette famille fut certainement le plus illustre en la personne de Philippe Dufays, Docteur en médecine, originaire de l’Aisne. Arrivé dans la région après la seconde guerre mondiale, il épouse la dernière héritière de Nalys. Le domaine, alors dans un piètre état, fut l’objet de tous ses soins. Il abandonna d’ailleurs rapidement l’exercice de la médecine pour en reprendre pleinement les rênes en 1955. Le « bon Docteur » comme il fut nommé, développa ainsi Nalys avec brio pendant une vingtaine d’années. Philippe DUFAYS dispensa son énergie, son savoir scientifique et nombre d’idées novatrices pour hisser la propriété à un meilleur niveau. Le domaine doubla alors pratiquement de surface et les vins commencèrent a être commercialisé dans nombre de pays étrangers, notamment aux Etats-Unis. À la suite de la mort accidentelle de son fils adoptif et en pleine période de crise viticole grave, le Docteur Dufays décida en 1976 de se séparer de Nalys. Nalys fut alors vendu pour partie aux jeunes viticulteurs et pour autre partie, aux Assurances Mutuelles Agricoles, Groupama aujourd’hui. Aujourd’hui, le Domaine de Nalys est un domaine d’une cinquantaine d’hectares regroupés sur trois parcelles : « Nalys » ou parcelle encerclant le domaine, le « Bois Sénéchal » et « La Crau ». Elles sont situées sur deux terroirs majeurs de l’Appellation : d’une part, pour La Crau et le Bois Sénéchal : des sols de cailloux roulés et sous-sols constitués des dégradations sableuses de safre du pliocène ainsi que des terrasses sableuses filtrantes et, d’autre part, pour « Nalys » : des sols situés sur une couche géologique plus ancienne du miocène moyen de grès mollassique roux du Comtat à texture sableuse. Dans le vignoble, les treize cépages autorisés dans l’Appellation sont représentés. Ils permettent, en relation avec le terroir sur lequel ils sont cultivés, de conférer une plus grande complexité au vin. À ce titre, le Domaine de Nalys suit, en collaboration avec les organismes concernés, une parcelle témoin comportant les 13 cépages située à l’entrée de la propriété. Dans les cépages rouges, le Grenache domine avec plus de 60% de l’encépagement tandis que la Syrah représente près de 25% des plantations. Pour le reste, 6 autres cépages sont présents : Counoise, Mourvèdre, Cinsault, Muscardin, Vaccarèse et Terret noir. Les cépages blancs représentent 20% de l’encépagement du domaine et le domaine travaille avec les six cépages autorisés de l’Appellation : Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc ainsi qu’avec, en moindre proportion, la Roussanne, le Picardan et le Picpoul. Les plus vieilles vignes du domaine remontent à 1905, 1918, voire 1901 pour certaines plantations de grenache. La moyenne d’âge des vignes ici est d’environ 45 ans. Un grand soin est apporté à la tenue du vignoble par le suivi rigoureux de méthodes inspirée de l’agriculture raisonnée. En effet, le « végétal » est primordial pour l’obtention de grands vins, le domaine y prête une attention toute particulière. La conduite du vignoble suit les règles fixées par le décret de l’Appellation Châteauneuf-du-Pape : conduite en port érigé des Grenache, conduite sur fil de la Syrah etc… Le mode de culture à Nalys passe ainsi par une adaptation des travaux aux besoins de chaque cépage, de chaque parcelle : travail du sol, fumure, ébourgeonnage, taille, effeuillage, vendange en vert. L’objectif est de travailler avec l’apport minimum de produits chimiques de synthèse. C’est ainsi que certaines méthodes naturelles sont utilisées comme par exemple la « confusion sexuelle » pour lutter contre la maladie du vers de la grappe. Travailler le sol, dans l’objectif des générations futures et produire des vins de qualité et davantage naturels tout en respectant l’environnement et le développement harmonieux du végétal, tels sont les axes majeurs du domaine. Quant aux vendanges, elles sont entièrement manuelles comme il se doit dans l’Appellation Châteauneuf-du-Pape. Le tri sélectif obligatoire est pratiqué deux fois : un premier tri est effectué dans les vignes et un second tri à l’arrivée des raisins en cave, sur une trémie avec table vibrante. Le style des vins de Nalys, fruités, soyeux, frais en bouche reste dans l’esprit où Philippe Dufays les a conçus. Le domaine se démarque particulièrement par ses vins blancs qui représentent ici plus de 15% de la production (on compte habituellement 5 à 6 % pour l’ensemble de l’appellation). Outre l’originale collection des 13 cépages que vous pouvez voir à l’entrée de domaine, la visite peut se faire aussi à l’intérieur des caves où vous pourrez découvrir un petit musée abritant de vieux alambics et autres anciennes machines viticoles, ainsi que les caves d’élevage dont une particulièrement romantique, datant du 18e siècle.


    informations pratiques

    Informations tarif

    Free

    Avis (0)

    Avis


    Il n’y pas encore d’avis.

    Be the first to review “Domaine de Nalys”